Elke cliƫnt is voor ons uniek!

Tarieven

Wij doen zowel "Generalistische Basis GGZ" (GBGGZ) als  "Specialistische GGZ" (SGGZ).

  • De GBGGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, een psycholoog behandelt daarin kortdurend. U kunt gebruik maken van trajecten van ca. 5, 8 of 12 zittingen.
  • De SGGZ is bedoeld voor mensen met complexe, langdurige klachten.
  • De duur van een zitting is voor een individuele therapie drie kwartier; voor relatietherapie en systeemtherapie is dit veelal meer dan drie kwartier. De afspraken worden zo gepland dat u geen of minimale wachttijd heeft. Dat betekent dat u op tijd verwacht wordt en dat wij ook op tijd stoppen.

De tarieven voor Niet Verzekerde Zorg zijn als volgt:

  • Basis GGZ € 120,- per sessie van 45 minuten
  • Specialistische GGZ €140,- per sessie van 45 minuten.

Vergoedingen

In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Deze vergoeding valt onder het verplichte eigen risico. In 2023 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. 

Als u een afspraak af moet zeggen vragen wij u dat meer dan 24 uur van te voren te doen, omdat uw zorgverzekering afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden, niet vergoed. Om op tijd te melden dat u een afspraak dient te verzetten zijn wij 24/7 bereikbaar. U kunt altijd inspreken op ons antwoordapparaat. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden vergoed de verzekering niet en dient u zelf te betalen. Het tarief hiervoor is € 80,-.

Wij hebben de volgende specialisaties in huis:

  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen: NIP, NVVP, LVVP, VGCT en VPeP.

Bijgewerkt 21 december 2022

Leveringsvoorwaarden

Peters Psychotherapie hanteert de leveringsvoorwaarden van de LVVP.

Artikel 1

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,--.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Privacy Policy | Contact | Disclaimer | Peters Psychotherapie Copyright 2023
Created by LR Internet